Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Mister Shop voor de verkoop via internet.

Artikel 1. Definities

1.1. Buikslotermeer B.V.., handelend onder de naam Mister Shop, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
gevestigd aan de Buikslotermeerplein 68, 1025EW Amsterdam. KVK-nummer: 58003320 


1.2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door Mister Shop georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.3. Overeenkomst via internet: een (koop-)overeenkomst op afstand, gesloten via internet.

1.4. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst via internet aangaat met Mister Shop.

1.5. Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen zoals als volgende opgenomen.

1.6. Website: www.
mistershop.nl


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle overeenkomsten via internet, alsmede op de daarmee verband houdende aanbiedingen en leveringen van Mister Shop, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Voordat de overeenkomst via internet wordt gesloten wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.

2.3. De Algemene Voorwaarden zijn ook in PDF-formaat te downloaden via de website www.
mistershop.nl, onder het menu contact.


Artikel 3. Informatie

3.1. Verkoper is Mister Shop,
Buikslotermeerplein 68, 1025EW Amsterdam, e-mailadres: info@Mistershop.nl

3.2. De belangrijkste kenmerken van het product, de prijs en de kosten van aflevering worden tijdens de bestelprocedure duidelijk aangegeven aan de Klant.

3.3. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.4. Mister Shop Mode is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

3.5. Het factuur- en afleveradres van de klant dient in Nederland te liggen. Dit adres mag geen postbus zijn.


Artikel 4. Aanbiedingen

4.1. Aanbiedingen en prijzen van Mister Shop zijn geldig gedurende de op de website aangegeven termijn.

4.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij de klant kan weten dat er sprake is van een vergissing of fout, binden Mister Shop niet.


Artikel 5. Overeenkomst/betaling/levering

5.1. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Mister Shop via e-mail de ontvangst van die aanvaarding. In deze orderbevestiging zijn vermeld:
- de identiteit en het adres van Mister Shop;
- de belangrijkste kenmerken van het gekochte product;
- de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van het product;
- de kosten van aflevering;
- de wijze van betaling;
- de wijze van aflevering;
- de mededeling dat de Klant het recht heeft om de overeenkomst binnen uiterlijk
zeven dagen na ontvangst van het product zonder opgave van redenen te ontbinden.

5.2. De klant dient de betalingen aan Mister Shop volgens de in de orderbevestiging aangegeven
betaal methode te voldoen.

5.3. Zodra de volledige betaling door Mister Shop is ontvangen, stuurt Mister Shop het product zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen
6 dagen, aan de klant. Bij de levering wordt nogmaals een schriftelijke bevestiging verzonden van de in artikel 5.1. vermelde gegevens.

5.4. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien levering van een besteld product na het sluiten van de overeenkomst onmogelijk blijkt te zijn zal Mister Shop de eventueel reeds door de Klant betaalde koopprijs zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen dertig dagen na ontvangst van de betaling aan de klant terugbetalen. Het ontvangen van een tegoedbon behoort niet tot de mogelijkheden.

5.5. Zodra het te leveren product op het opgegeven afleveradres is geleverd, gaat het risico, waar het dit product betreft, over op de klant. Het adres dat de klant aan Mister Shop heeft opgegeven geldt als afleveradres. 


Artikel 6. Ruilen

6.1  Artikelen gekocht in de webshop kunnen niet worden geruild in de winkel. Voor een nieuwe maat of variant kunt u via de webshop een nieuwe bestelling plaatsen. 

 

6.2 Ondergoed kan helaas wegens hygiëne redenen niet worden geretourneerd of geruild via de webshop of in de winkel.

 

6.3  Aankopen gedaan in de winkel kunnen binnen 6 dagen worden geruild of geretourneerd tenzij andere voorwaarden van toepassing zijn zoals verlopen retourtermijn of uitverkoop


Artikel 7. Retourneren


7.1. Indien het afgeleverde product niet aan de verwachtingen van de Klant voldoet, kan de Klant het gekochte product binnen
6 dagen na ontvangst terugzenden aan Mister Shop, waarna Mister Shop vervolgens binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht de klant per e-mail zal informeren.

7.2. Verzending van de retour dient plaats te vinden naar het volgende
adres: Mister Shop, Buikslotermeerplein 68, 1025 EW Amsterdam. Als bewijs van de verzenddatum geldt het door de Klant te ontvangen verzendbewijs. De klant dient dit verzendbewijs te bewaren tot het geld is retour gestort op de rekening. Mocht de klant besluiten het verzendbewijs niet te bewaren, vervalt de garantie. Mister Shop raadt klant aan voor de verzending van het product gebruik te maken van het verpakkingsmateriaal waarin de klant de zending heeft ontvangen. 

7.3. Bij elke zending van Mister Shop naar de Klant
dient de klant en retour melding aan te maken op de website onder contact. Bij een terugzending door de klant dient het retour formulier volledig te zijn ingevuld door de klant. Bij ontbreken van een retour formulier wordt de terugzending niet in behandeling genomen door Mister Shop. Het retour formulier is te downloaden op onze website onder contact

7.4. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening
van de klant zelf, daar Mister Shop op voorhand uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verklaard de kosten voor het terugzenden niet voor haar rekening te nemen.

7.5. Bij het terugzenden van het product door de Klant dient het te retourneren product ongebruikt, onbeschadigd, met aangehechte kaartjes en in de originele, onbeschadigde (schoenen)doos te zitten. Mister Shop raadt Klant aan voor de verzending van het product gebruik te maken van de retour verpakking of het originele verpakkingsmateriaal waarin de Klant de zending heeft ontvangen.

7.6. Mister Shop is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

7.7. Indien het afgeleverde product niet aan de verwachtingen van de Klant voldoet kan de Klant het gekochte product binnen
6 dagen na ontvangst ook terugbrengen in een Mister Shop- winkel. De artikelen dienen ongebruikt en onbeschadigd met aangehechte kaartjes te zijn en in de originele, onbeschadigde (schoenen)doos te zitten. Bij het ruilen dient een aankoopbewijs en retour formulier te worden overgelegd. Onder aankoopbewijs wordt tevens verstaan een afdruk van de orderbevestiging als genoemd in artikel 5.1. of de schriftelijke bevestiging als genoemd in artikel 5.2.

7.8. Indien Mister Shop de reclamering gegrond acht, wordt na overleg met de Klant, het relevante product gerepareerd, vervangen of vergoed. Het ontvangen van een tegoedbon behoort ook tot de mogelijkheden. Mocht het pakket geretourneerd worden in winkel kan dit enkele dagen langer duren in verband met onze interne vrachtroute. 

 

7.9 Ondergoed kan helaas wegens hygiëne redenen niet worden geretourneerd of geruild via de webshop of in de winkel.


Artikel 8. Garantie

8.1. Mister Shop hanteert als garantietermijn voor een product de voorgeschreven garantietermijn van de fabrikant van het product.

8.2. Op ritsen wordt standaard geen garantie gegeven.

8.3. Klachten kunnen zonder aankoopbewijs niet in behandeling worden genomen. Onder aankoopbewijs wordt tevens verstaan een afdruk van de bevestigings e-mail als genoemd in artikel 5.1. of de schriftelijke bevestiging als genoemd in artikel 5.2.


Artikel 9. Overmacht

In geval van overmacht is Mister Shop niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Klant ontstane schade.


Artikel 10. Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of in verband met een overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.